صنایع چوب ایرانمنش- کرمان – خیابان شهید رجایی – جنب کوچه 25
034-32735245
iranmanesh_129@yahoo.com